شرایط اقلیمی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

nahal nahal
441 بازدید
درخت گردو

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

برای کاشت گردو شرایط اقلیمی را باید در نظر بگیرید. و به هوای سرد و گرم تابستان و زمستان باید توجه شود.

در مناطقی که همیشه در معرض بادهای شدید و یا منطقه های پست که در آنجا هوا سرد است،

برای کاشت درختانی که میوه می دهند اصلا مناسب نیست.

شیب های شمالی نسبت به شیب های جنوبی خیلی بهتر است، زیرا در شیب های شمالی رشد درختان خیلی بهتر است.

درختان در شیب های شمالی به علت اینکه هوا خنک تر است نسبت به شیب های جنوبی دیرتر گل دهی خود را شروع می کنند،

که اینگونه از خطر سرمای بهاره در امان هستند.

درخت گردو به هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد بسیار حساس است و مناسب ترین دما برای درخت گردو هوای معتدل است.

گردو ایرانی هوای مدیترانه ای را می پسندد و در تابستان های گرم و خشک و زمستان های معتدل برای رشد درخت بهترین زمان است.

اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد، درﺧﺘﺎن ﺗﺎ آخر ﺧﺮداد ﺧﻮاب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ

و ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه کافی رشد نمی کند یا اصلا به وجود نمی آید ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ ارﻗﺎم زودﺑﺮگ ده ﺳﺮﻳﻊ ﺗـﺮ از ارﻗﺎم دﻳﺮﺑﺮگ ده ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﺮان اﻏﻠـﺐ ارﻗـﺎم در اواﻳﻞ دی ﻣﺎه ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ خود را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ کنند.

 

شرایط اقلیمی

 

ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﺑﺮای ارﻗﺎم و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﮔـﺮدو ﻳـﻚ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ .

درﺧﺖ ﮔﺮدو در ﻃﻲ ﻳﺨﺒﻨﺪان زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ که هوا ناجوانمردانه سرد است و همه جا یخ زده است درخت گردو در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

در طول ﻳﺨﺒﻨـﺪان به دلیل دﻣـﺎی ﻛﻢ، ﺳﻮﻛﺮوز، درﺳﻠﻮل ﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر اﺳـﻤﺰی در آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود، ﻛـﻪ اﻳـﻦ روﺷﻲ ﺑﺮای اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻳﺦ زدن و ذوب ﺷﺪن ﻣﺘﻮاﻟﻲ درخت گردو ﺑﻪ آوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮب ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ زﻧـﺪ و باعث اﻧﺴﺪاد آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲ گردد.

برای نهال گردو نیز سرمای زیاد مناسب نیست و باید شرایط اقلیمی را در نظر بگیریم.

ﮔﺮدوﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎومت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻮل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ .

 

دسته بندی گردو
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت