نهال گردو ژنوتیپ اصلاح شده|ژنوتیپ اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال گردو ژنوتیپ اصلاح شده|ژنوتیپ اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
دسته:
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال گردو ژنوتیپ اصلاح شده|ژنوتیپ اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
برجسته ترین ویژگی این نهال گردو ژنوتیپ اصلاح شده زودرسی آن است و به این دلیل برای تازه خوری نوبرانه به بازار عرضه می شود. ماربو مانند فرانکت زود به بار می نشیند و محصول فراوان می دهد. اما چون گلهای نر و ماده آن یک هفته قبل از فرانکت باز می شوند، بیشتر در معرض خطر سرمای بهاره قرار دارد. این حساسیّت به سرما از نقاط ضعف آن محسوب می شود.
هرس سال اول. ارتفاع نهال گردو ژنوتیپ اصلاح شده اثرهای آشکاری بر رشد نهال و سرعت باردهی آن دارد، زیرا از ۲۰/۱ سانتیمتری به بالا، به ازای هر سانتیمتر ارتفاع، باردهی درخت یک سال به تأخیر می افتد. بنابراین، در هنگام کاشت نهال، تنۀ آن در ۲۰/۱ تا ۴۰/۱ سانتیمتر از سطح خاک قطع می شود. به منظور جلوگیری از نفوذ آب و پارازیتها و خشکیدگی نوک ساقه، مقطع برش با چسب باغبانی پوشانده می شود.
گردو ژنوتیپ اصلاح شده برای رویش سه بازوی قوی با زاوه های منفرجه و باز نسبت به ساقه، چشمکهای اصلی جوانه های گردن به نفع چشمکهای فرعی حذف می شوند. به این ترتیب بعدها بر اثر بادهای تند یا بار زیاد، بازوها از محل اتصال به تنه جدا نمی شوند یا به اصطللاح جر نمی خورند.
هرس سال دوم. هرس سال دوم شامل هرس زمستانه و هرس سبز است.
هرس زمستانه. در این هرس سه بازوی اصلی که در سال اول انتخاب می شوند، در هنگام خواب زمستانۀ سال دوم بر حسب طول ضخامت و خشبی بودن چوب، معمولا از  تا  بالای جوانۀ بیرونی هرس می شوند تا شکل جامی درخت به سوی خارج کشیده شود. با هرس جوانه های بیرون می توان پراکندگی بازوهای فرعی و شاخه های بعدی را در فضای تاج درخت تنظیم و متعادل کرد